Rinalds Uzkalns

Повечето хора изхождат от предположението, че най-доброто решение при проблем при изплащането на заем, е тегленето на нов кредит от друг кредитор с цел погасяването на първото задължение. Пазарът предлага значително повече оферти, които могат да ви бъдат полезни, и е хубаво да ги имате предвид преди да изберете да се впуснете в безкрайната спирала на все по-увеличаващи се задължения.

Права и задължения

Винаги трябва да сте информирани и да имате поне основни знания за законите относно кредитирането, когато обмисляте да вземете заем. Разбира се, не е необходимо да бъдете специалист, но изучаването на базисните правила и принципи не би Ви навредило. Също така е изключително препоръчително е да прочетете договора преди да подпишете. По-надолу ще Ви представим няколко извадки от Закона за Потребителския Кредит. Имайте предвид, че те не са изчерпаеми и може да не важат във Вашия случай. Информирайте се подробно или се конслутирайте със специалист преди да предприемете действия.

1. „Кредиторът не може да изисква и да събира от потребителя каквото и да е плащане, включително на лихви, такси, комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за потребителски кредит.”

2. „Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита. (3) Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие. (4) Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит.”

3. „Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни...”

4. „Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит.”

5. „При забава на потребителя кредиторът има право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата. (2) Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва. (3) Кредиторът не може да откаже да приеме частично плащане по потреби- телски кредит.”

6. „Потребителите имат право да подават жалби, свързани с договори за потребителски кредит или с договори за посредничество за предоставяне на потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите.” 

Какъв е най-удачният подход в тази ситуация?

Датата на падежа може да бъде плашаща ако имате затруднения. Хората често изпадат в паника и без да обмислят решението си, теглят нов кредит, за да погасят стария. Освен, че няма да Ви помогне да се справите със ситуацията, подобна крачка дори би Ви навредила.

При нужда от пари, връщането на кредит не е приоритет – значително по-важно е заплащането на битови сметки (за ток,парно) и задоволяването на основните нужди (за храна, лекарства). След като те бъдат покрити, вижте колко пари можете да отделите за кредита и се свържете с кредитора. При възникналата ситуация, можете да се споразумеете за по-малък размер на вноската за по-голям период. Кредиторът има интерес от подобно договаряне, тъй като по този начин лихвата нараства. 

Ако не сте сигурен в избора си, посъветвайте се с адвокат, финансов консултант или представител на кредитора. 

Какви са възможните изходи?

Договарянето с кредитора за внасяне на по-малка сума е най-добрият изход от ситуацията. За жалост, може да се наложи и да изтеглите допълнителен кредит, с който да изплащате първия. Съществуват оферти за подобни ситуации – разгледайте всички възможности преди да направите своя избор.

Най-лошият изход е банкрутът. Такъв се обявява при абсолютна невъзможност да изплатите кредита си. Това ще ви даде отсрочка, в която да успеете да намерите средства за погасяване на дълга. Важно е да знаете, че банкрутът влошава изключително много Вашата кредитна история. Макар и след известен период от време, кредиторът ще продължи да търси своите пари, затова и банкрутът е отлагане, не решение.